Υπόθεση T-295/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 — Duscholux Ibérica κατά ΓΕΕΑ [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος duschy — Προγενέστερο κοινοτικό εικονιστικό σήμα DUSCHO Harmony — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Δεν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρα 75 και 76 του κανονισμού 207/2009]