2013/649/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 6 ноември 2013 година за разрешаване на пускането на пазара на цветен прашец, произведен от царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 4743) текст от значение за ЕИП