OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Smerovanie k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (Text s významom pre EHP)