СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ (текст от значение за ЕИП)