Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele üleeuroopaliste energiavõrkude rakendamise kohta ajavahemikul 2007–2009 vastavalt määruse (EÜ) nr 680/2007 artiklile 17 ning otsuse 1364/2006/EÜ artikli 9 lõikele 2 ja artiklile 15 SEK(2010)505 final