KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE 2013. aasta häiremehhanismi aruande kohta, koostatud makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamist ja korrigeerimist käsitleva määruse artiklite 3 ja 4 kohaselt