Υπόθεση C-310/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2012 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Grattan plc κατά The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Φορολογία — ΦΠΑ — Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ — Άρθρο 8, στοιχείο α' — Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Παράδοση αγαθών — Βάση επιβολής του φόρου — Προμήθεια καταβληθείσα από εταιρία πωλήσεως δι’ αλληλογραφίας στον αντιπρόσωπό της — Αγορές εκ μέρους τρίτων πελατών — Μείωση της τιμής μετά την επέλευση της γενεσιουργού αιτίας του φόρου — Άμεσο αποτέλεσμα)