Kohtuasi T-435/09 R: Üldkohtu presidendi 15. märtsi 2010 . aasta määrus — GL2006 Europe versus komisjon ja Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ühenduse teadusuuringute ja tehnoloogia arengu programmid — Vahekohtuklausel — Sissenõudekorraldus — Võlateade — Täitmise peatamise taotlus — Rahaline kahju — Eriasjaolude puudumine — Kiireloomulisuse puudumine)