Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse ***II Euroopa Parlamendi 8. septembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))