Komisjoni 8. veebruari 2016. aasta rakendusotsuse (EL) 2016/175 (milles käsitletakse meedet, mille Hispaania on võtnud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/42/EÜ, et keelata turule lasta teatavat tüüpi kõrgsurvepesurit) parandused (ELT L 33, 10.2.2016)$