2011/418/EL: Komisjoni rakendusotsus, 14. juuli 2011 , millega muudetakse otsust 2005/7/EÜ searümpade liigitusmeetodi lubamise kohta Küprosel (teatavaks tehtud numbri K(2011) 4996 all)