Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 19.4.2012.#Artegodan GmbH versus Euroopa Komisjon.#Apellatsioonkaebus – EÜ artikli 288 teine lõik – Liidu lepinguväline vastutus – Tingimused – Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine – Otsus inimestel kasutatavate amfepramooni sisaldavate ravimite müügilubade kehtetuks tunnistamise.#Kohtuasi C-221/10 P. Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 19.4.2012