Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon#KOLMAS OSA - LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED#V JAOTIS - VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEV ALA#1. peatükk - Üldsätted#Artikkel 74#(endine EÜ asutamislepingu artikkel 66)