Sprawa C-212/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation / Compagnie des pêches de Saint-Malo [Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Pojęcie – Zatonięcie tankowca Erika – System pomocy na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się akwakulturą i rybołówstwem – Decyzja uznająca system pomocy za częściowo niezgodny ze wspólnym rynkiem i nakazująca odzyskanie wypłaconej pomocy – Ocena ważności – Badanie z urzędu – Dopuszczalność – Niewniesienie przez pozwaną w postępowaniu głównym skargi o stwierdzenie nieważności – Zmniejszenie obciążeń socjalnych – Składki opłacane przez pracowników – Korzyść – Określenie podmiotu zobowiązanego do zwrotu pomocy]