Euroopa Parlamendi 22. novembri 2012. aasta resolutsioon ELi vastastikuse kaitse klausli ja solidaarsusklausli poliitilise ja operatiivse mõõtme kohta (2012/2223(INI))