Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 186/2012 av den 28 september 2012 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet