Komission lausunto, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010 , Ranskassa sijaitsevan Brennilisin ydinvoimalan lopullisesta purkamisesta syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla