Γνώμη της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2010 , σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από την αποξήλωση του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Brennilis στη Γαλλία, σύμφωνα με το άρθρο 37 της συνθήκης Ευρατόμ