Kirjalik küsimus E-2673/10, mille on esitanud Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Projekt Ahead