Komisjoni otsus , 17. märts 2009 , millega kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavaid tooteid ei lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks (teatavaks tehtud numbri K(2009) 1723 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2009/251/EÜ)