Euroopa välisteenistus * Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))