Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6372 — OTPP/Macquarie/SFPI-FPIM/The Brussels Airport Company) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ