Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6372 — OTPP/Macquarie/SFPI-FPIM/The Brussels Airport Company) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП