2012/728/EL: Komisjoni otsus, 23. november 2012 , milles käsitletakse bifentriini kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse tooteliiki 18 kuuluvates toodetes kasutamiseks (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8442 all) EMPs kohaldatav tekst