Sklep Sveta 2012/315/SZVP z dne 19. decembra 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Nove Zelandije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje