Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, Rakousko) (COM(2012)0621 – C7-0361/2012 – 2012/2277(BUD))