Sprawa C-369/09 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 marca 2011 r. – ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (dawniej Majątek Hutniczy sp. z o.o.) przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Decyzja Komisji — Stwierdzenie niezgodności pomocy ze wspólnym rynkiem — Nakaz odzyskania pomocy — Zasady pewności prawa i niedziałania prawa wstecz — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Ustalenie „właściwego” charakteru stopy procentowej mającej zastosowanie do odzyskania pomocy)