Υπόθεση C-369/09 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 24ης Μαρτίου 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp. και ISD Polska sp. z o.o. (πρώην Majątek Hutniczy sp. z o.o.) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση της Επιτροπής — Διαπίστωση του μη συμβατού ενισχύσεως με την κοινή αγορά — Εντολή ανακτήσεως της ενισχύσεως — Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της μη αναδρομικότητας — Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Καθορισμός του χαρακτήρα του εφαρμοστέου στην ανάκτηση ενισχύσεων «δέοντος» επιτοκίου)