Věc C-369/09 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 24. března 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (dříve Majątek Hutniczy sp. z o.o.) v. Evropská komise ( „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Rozhodnutí Komise — Konstatování neslučitelnosti podpory se společným trhem — Příkaz vrátit státní podporu — Zásada právní jistoty a zákazu retroaktivity — Zásada ochrany legitimního očekávání — Určení „přiměřenosti“ úrokové míry použitelné na navrácení podpor“ )