Komisjoni 20. juuni 2012 . aasta rakendusmääruse (EL) nr 508/2012 (millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta) parandus ( ELT L 162, 21.6.2012 )