Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioonV JAOTIS - ÜldsättedArtikkel 208