2012/552/EL, Euratom: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2012 , Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta