Liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded * Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))