Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. mai 1997 . aasta direktiivi 97/23/EÜ (surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega EMPs kohaldatav tekst (Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)