2012/591/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2012 , Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta