Kirjalik küsimus E-011538/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine