Mål C-421/11 P: Domstolens beslut av den 7 februari 2012 — Total SA och Elf Aquitaine SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Förordning (EG) nr 1/2003 — Konkurrens — Konkurrensbegränsade samverkan — Marknaden för metakrylater — Begreppet ”företagタン — Presumtion för dominerande ställning — Motiveringsskyldighet — Principen om god förvaltningssed — Utvidgning av rättskraften — Multiplikationsfaktor i avskräckande syfte — Böterna ej delbara — Obegränsad behörighet)