Asia C-421/11 P: Unionin tuomioistuimen määräys 7.2.2012 — Valittajina Total SA ja Elf Aquitaine SA sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Asetus (EY) N:o 1/2003 — Kilpailu — Kartelli — Metakrylaattimarkkinat — Yrityksen käsite — Määräävää vaikutusvaltaa koskeva olettama — Perusteluvelvollisuus — Hyvän hallinnon periaate — Oikeusvoiman laajentaminen — Varoittavan vaikutuksen vuoksi sovellettava kerroin — Sakon jakamattomuus — Täysi harkintavalta)