Υπόθεση C-421/11 P: Διάταξη του Δικαστηρίου της 7ης Φεβρουαρίου 2012 — Total SA, Elf Aquitaine SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 — Ανταγωνισμός — Σύμπραξη — Αγορά των μεθακρυλικών ενώσεων — Έννοια του όρου «επιχείρηση» — Τεκμήριο της καθοριστικής επιρροής — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αρχή της χρηστής διοικήσεως — Έκταση του δεδικασμένου — Συντελεστής προς εξασφάλιση του αποτρεπτικού αποτελέσματος — Αδιαίρετος χαρακτήρας του προστίμου — Αρμοδιότητα πλήρους δικαιοδοσίας]