Дело C-1/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 29 март 2012 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Mainz — Германия) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) (Околна среда — Регламент (ЕО) № 1013/2006 — Член 18, параграфи 1 и 4 — Превози на някои отпадъци — Член 3, параграф 2 — Задължителна информация — Самоличност на производителя на отпадъци — Непосочване от търговския посредник — Защита на поверителната търговска информация)