Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης [Υπόθεση M.9449 — VAG/Varta (Consumer Battery, Chargers and Portable Power and Lighting Business)] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 356/08