2011/264/EL: Komisjoni otsus, 28. aprill 2011 , millega kehtestatakse pesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2815 all) EMPs kohaldatav tekst