2011/89/EL: Komisjoni otsus, 8. veebruar 2011 , milles käsitletakse Euroopa Liidu rahalist toetust Madalmaadele Q-palaviku alaste uuringute jaoks (teatavaks tehtud numbri K(2011) 554 all)