2010/140/: Komisjoni otsus, 2. märts 2010 , millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1198 all) (EMPs kohaldatav tekst)