ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0238/04 υποβολή: Joachim Wuermeling (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Μεταφορά της οδηγίας όσον αφορά την ασφάλεια στους καλωδιοκινήτους συρμούς.