Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/377 (2021. gada 2. marts), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/436 par mašīnu saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK īstenošanas vajadzībām (Dokuments attiecas uz EEZ)