88/69/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1987 που χορηγεί στις Κάτω Χώρες μια πρώτη μερίδα πιστώσεων που καταλογίζονται στο οικονομικό έτος 1988 για την χορήγηση τροφίμων που προέρχονται από τα αποθέματα της παρεμβάσεως στους οργανισμούς που ορίζονται για τη διανομή τους στους απόρους της Κοινότητας