Koncentrācijas paziņojuma atsaukšana (Lieta M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 36/01