Προσφυγή που ασκήθηκε στις 28 Αυγούστου 2020 από τις Telenor ASA και Telenor Norge AS κατά της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ (Υπόθεση E-12/20) 2020/C 343/15