Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 235, 10 Σεπτέμβριος 1991